Bondsnieuws juni 2022

Voorlichtingsbulletin    juni 2022

Als bijlage bij dit bulletin treft u het conceptverslag van de Algemene Vergadering van 21 mei jl.

Communicatie

Het is al weer enige tijd gelden dat een nieuwsbrief verscheen. U zult gemerkt hebben dat de communicatie enige tijd niet geheel optimaal is geweest. E.e.a. had te maken met omstandigheden op het bondsbureau door ziekte, afwezigheid of andere beslommeringen van personeelsleden. Zo langzamerhand gaat de draad weer opgepakt worden, voor zover dat mogelijk is. Respect gaat uit naar de werknemers op het bondsbureau die onder druk, beperkte aanwezigheid van collegae en soms onbegrip van leden toch het werk hebben gefikst. Sterkte gaat uit naar hen die dat behoeven. In tussentijd zijn er om u, in een korte klap, zoveel mogelijk op de hoogte te brengen een aantal berichten ter informatie rondgegaan via de site of facebook. Niet iedereen is echter lid van de diverse facebook groepen, maar een andere mogelijkheid was op dat moment niet voorhanden. Excuses daarvoor, namens het hoofdbestuur. Inmiddels is besloten, om via de Nederlandse Vogelliefhebbers facebook groep, welk een enorm succes is qua groei, adviezen gegeven door kwekers en basic vragen die serieus beantwoord worden, geen officiële NBvV mededelingen meer te doen. De informatie zal, indien er geen verstoringen meer zijn, weer plaatsvinden via de NBvV nieuwsbrief of de NBvV site en eventueel via de NBvV facebook pagina.

Contributieverhoging

Tijdens de AV NBvV, die goed bezocht werd, is het bondsvoorstel om in twee stappen een contributie verhoging in te voeren aangenomen. In 2023 en 2024 zal dus achtereenvolgens de contributie verhoogd gaan worden met elk jaar 2 euro. Als vereniging kunt u hier dus vroegtijdig op inspelen voor het komende jaar. Als hoofdbestuur willen wij u danken voor de steun in dit voorstel, die beslist noodzakelijk was voor de komende begrotingen.

Penningmeesters afdelingen:
Met ingang van 2023 zal het bondsbureau de contributiefacturen voor de afdelingen niet langer per post naar de penningmeesters sturen, maar deze via E-mail verzenden. Op deze wijze besparen we namelijk flink op de portikosten en heeft u de factuur tijdig in huis! Daarvoor hebben wij natuurlijk wel uw huidige mailadres nodig! De ervaring leert dat die niet altijd up-to-date bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom om nog even uw mailadres en afdelingscode aan ons doorgeven via: info@nbvv.nlCommunicatie

Aanvragen tentoonstellingen

Afdelingen en speciaalclubs zijn gewend om via hun districtsvoorzitter de tentoonstellingen aan te vragen. Het mag duidelijk zijn dat dit soms een frustrerende bezigheid was. Neem daarbij de enorme bureaucratische rompslomp en het verspillen van papier. Daarnaast ben je als afdeling afhankelijk van derden om de aanvraag compleet te krijgen. Hierbij denkend aan keurmeesters waarvan contracten bijgevoegd dienden te worden. De districtsvoorzitter bewaarde deze documenten en gaf dan uiteindelijk na controle toestemming. Wij stappen van deze elk jaar terugkerend bureaucratische regel af. Tentoonstellingen behoeven niet meer aangevraagd te worden via de districtsvoorzitter. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de TT in de digitale omgeving van de afdeling. Het systeem is zo gemaakt dat u een link vind waarbij u de TT aan kunt vragen, automatisch komt deze dan in de TT agenda te staan. Het systeem geeft u van die opname bericht, zie hiervoor bijgevoegd screenshot: Acht dagen voor de tentoonstelling verzend u het formulier prijzen en verzekering TT naar het bondsbureau. Dit is een automatische verzending nadat u dit hebt ingevuld en uiteraard pas na de sluitingstermijn van uw TT. Dit kan echter alleen bij vermelding van uw TT in de TT agenda. Wij denken de besturen hierdoor te kunnen ontlasten qua bestuurlijke werkzaamheden.

Aanvragen tentoonstellingen                                 
Afdelingen en speciaalclubs zijn gewend om via hun districtsvoorzitter de tentoonstellingen aan te vragen. Het mag duidelijk zijn dat dit soms een frustrerende bezigheid was. Neem daarbij de enorme bureaucratische rompslomp en het verspillen van papier. Daarnaast ben je als afdeling afhankelijk van derden om de aanvraag compleet te krijgen. Hierbij denkend aan keurmeesters waarvan contracten bijgevoegd dienden te worden. De districtsvoorzitter bewaarde deze documenten en gaf dan uiteindelijk na controle toestemming. Wij stappen van deze elk jaar terugkerend bureaucratische regel af. Tentoonstellingen behoeven niet meer aangevraagd te worden via de districtsvoorzitter. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van de TT in de digitale omgeving van de afdeling. Het systeem is zo gemaakt dat u een link vind waarbij u de TT aan kunt vragen, automatisch komt deze dan in de TT agenda te staan. Het systeem geeft u van die opname bericht, zie hiervoor bijgevoegd screenshot:
Acht dagen voor de tentoonstelling verzend u het formulier prijzen en verzekering TT naar het bondsbureau. Dit is een automatische verzending nadat u dit hebt ingevuld en uiteraard pas na de sluitingstermijn van uw TT. Dit kan echter alleen bij vermelding van uw TT in de TT agenda. Wij denken de besturen hierdoor te kunnen ontlasten qua bestuurlijke werkzaamheden.

Verslag: Algemene Vergadering NBvV CONCEPT Datum: 21 mei 2022 Notulen: HS De getekende presentielijst is via het bondsbureau in te zien

1. Opening door de bondsvoorzitter
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering om 10.00 uur. Uit de openingsrede van de voorzitter: Namens het hoofdbestuur heet ik u allen van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van de NBvV, nu na twee jaar eindelijk weer eens samen met zijn allen hier in de Aker in Putten. De afgelopen twee jaren zijn niet de beste in onze geschiedenis geweest. Velen van ons hebben in meer of mindere mate de gesel van corona moeten ondergaan, variërend van een lichte griep tot langdurig ziekbed en erger. Veel van onze leden of hun dierbaren zijn ons ontvallen. Voor hen en al die anderen die niet meer in ons midden zijn, vraag ik nu een minuut stilte waarin een ieder zijn gedachten kan laten gaan. Voor de hobby beleving zoals we die voor corona gewend waren, met verenigingsactiviteiten, tentoonstelling en vogelbeurzen was het erg lastig, maar we hopen en rekenen erop dat we dit jaar onze evenementen weer mogen organiseren. Zo ook het NK welke we voor de laatste keer in Zwolle gaan houden. De werkgroep is samen met het hoofdbestuur de toekomst aan het verkennen. Een nieuwe locatie moet gevonden worden, wat niet meevalt. Daarnaast rukt de vogelgriep steeds verder op. Vandaar dat de optie om in oktober reeds een NK te houden onderzocht is. Zoals wel verwacht stuitte dat op weerstand. Op zo’n grote weerstand dat we dat waarschijnlijk laten varen, ondanks een offerte van een goede locatie iets zuidelijker gelegen die slechts een derde betreft van wat Zwolle ons in rekening brengt. Voorwaarde echter, was een show in de vakantie, de kerstvakantie valt heel slecht i.v.m. de feestdagen en de herfstvakantie, dat is nog een brug te ver, helaas… De zoektocht gaat verder, maar de offertes van de meest logische locaties liggen fors hoger dan wat we gewend zijn en dus onbetaalbaar. We oriënteren ons nu ook op de zuidelijke helft van Nederland. Suggesties zijn welkom. Het NK is slechts één hoofdpijndossier. Een andere is het dalend aantal leden. Ondanks dat in de coronaperiode het verenigingsleven stil viel, werd de hobby intens beleefd. Veel mensen zijn juist gestart met een hobby. Jonge honden waren niet aan te slepen, maar ook de vogelsport nam een vlucht, aldus een grote voerproducent en ook zo de bouwers van broedkooien en volières. Jammer genoeg weten deze nieuwe vogelliefhebbers de vogelvereniging en de NBvV niet automatisch te vinden, maar wellicht willen ze die ook niet vinden. Lidmaatschappen geven alleen maar gedoe en het schept verplichtingen…. Wie de facebookpagina van de vogelliefhebbers volgt heeft dat kunnen zien. Vele beginners stellen vragen, die worden meestal snel en Pagina 2 van 6 goed beantwoord, maar wanneer men over de ringen vragen stelt merk je dat men liever in een webshop bestelt dan dat men eerst lid moet worden van een bond… Het verenigingsleven trekt blijkbaar niet meer zoals vroeger en het uitoefenen van een bestuursfunctie al helemaal niet, met als dieptepunt het opheffen van District Noord-Holland, maar daarnaast gelukkig ook een lichtpuntje met de doorstart van District Groningen. Succes mannen! Minder leden is voor de bond financieel natuurlijk zeer zorgelijk. Toen ik 12 jaar geleden in het hoofdbestuur kwam telde de bond ongeveer 31000 leden. Per jaar nam dat ongeveer met 1000 leden af. 1000 keer 22 euro is 22000 euro per jaar minder inkomsten. De inkomsten van 10 jaar geleden lagen dan ook 2 ton hoger. De bezuinigingen die gedaan zijn en vast nog zullen komen kennen hierin hun oorsprong. Moet opgemerkt worden, dat het aantal verspreide leden wel stijgt, ondanks de aanmoediging van het bondsbureau om toch vooral ook te informeren bij verenigingen. En toch zal dit de bond uiteindelijk de kop niet kosten. Minder geld is op te lossen door andere keuzes te maken. In dat licht moet de keus voor Argentijnse ringen ook gezien worden. Ook het aantal fte’s op het bondsbureau is de laatste 5 jaar bijna gehalveerd en wordt daarnaast momenteel ook nog geplaagd door een hoog ziekteverzuim wat tot nu toe met kunst en vliegwerk opgevangen wordt. Nog verdere afname van fte’s in de toekomst is een optie, maar dat zal nog meer ten koste gaan van de service die we gewend zijn en een hoofdbestuurder vinden die bijvoorbeeld de ledenadministratie weer thuis gaat voeren………. of de financiën???? Wat we gewend zijn, dat willen we niet kwijt. Vandaar het voorstel om de komende twee jaar de contributie te verhogen. Een verhoging die bedoeld was om de begroting rond te krijgen, maar inmiddels door de plotselinge inflatie en de stijging van drukkosten Onze Vogels al gereduceerd is tot bijna nul. Maar dit is allemaal op te lossen. Met de keus om bijvoorbeeld het NK tweejaarlijks te houden of minder Onze Vogels uit te geven is een flinke besparing mogelijk. Maar ja, dat zijn we niet gewend en wat we niet gewend zijn?? Moeilijke keuzes dus die het hoofdbestuur liever niet alleen wil maken. Afgelopen maandag hebben Albert en ik met het dagelijks bestuur van de bondsraad gesproken over de positie van de bondsraad. Door corona is de bondsraad in nieuwe vorm zoals in de statuten beschreven, nog niet goed uit de startblokken gekomen en dat is jammer. De bondsraad is een krachtig orgaan wiens ideeën, wensen en adviezen, zoals het herintroduceren van het Bondskruis om maar wat te noemen, door het hoofdbestuur gewaardeerd worden en de middelen die ze daarvoor nodig hebben om goed te kunnen functioneren moeten dan ook tot hun beschikking staan. Het hoofdbestuur hoopt dan ook dat de eerder verstrekte verzoek om piketpalen te schetsen voor een toekomstige bondsorganisatie weer opgepakt gaat worden. De NBvV zijn we immers samen? Nee, de grootste bedreiging van onze hobby is niet een contributie verhoging, een nieuw ringenbestelsysteem, statutenwijziging, een bondskruis of, of, of,…. De grootste bedreiging ligt in Europa en haar politiek. In landen zoals Italië, Frankrijk, en Spanje zijn wetten in de maak om het houden van dieren sterk aan banden te leggen. Soms is dierenwelzijn een reden, soms de vogelgriep. Italië is twee weken terug door het oog van de naald gekropen, maar wie denkt dat daarmee het gevaar geweken is komt bedrogen uit. Via contacten uit de politieke en ambtelijke burelen weten we dat een aantal landen aangedrongen hebben bij de EU om haast te maken met een positieflijst. Dat komt dan nog eens over de vervoersbeperkingen naar buitenlandse shows, waar de NBvV samen met KleindierNed voor Nederlandse liefhebbers een Pagina 3 van 6 oplossing voor gevonden heeft, maar andere landen nog niet een grote bedreiging voor de wereldshows. Ook zijn we sterk aan het ageren tegen verplichte registratie van vogels waaronder kwartels, duiven en hoenders. Samen met KleindierNed en de EE strijden we al een paar jaar tegen deze bedreigingen en sinds kort is ook COM hierin actief aan het worden. Vorige week op het COM congres in Rome, waar Albert Zomer tot ons grote genoegen voor drie extra jaren heeft bijgetekend als COM bestuurder, is een voorstel aangenomen tot de oprichting van een commissie met dierenwelzijn en wetgeving in haar portefeuille. Henk vd Wal en ik zelf hebben daar een rol in gekregen. Het hoofdbestuur zal de komende jaren haar handen dan vol hebben aan de koers die onze hobby en daarmee de bond zal moeten gaan varen. Het karakter zal ongetwijfeld gaan veranderen, de tijd doet hierin zijn werk. Samen zullen we daar waar mogelijk onze steun moeten geven aan het hoofdbestuur om het hun mogelijk te maken te anticiperen op veranderingen al dan niet extern opgelegd. Ik wens jullie daarbij straks alvast veel succes en daarmee verklaar ik de vergadering voor geopend.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3. Samenstellen stemcommissie
De stemcommissie bestaat uit de heren Quist (Zeeland), Van der Putten, Van Valkenburg, Rosendal (Utrecht) en De Vries (Groningen).
4. Vaststellen Verslag AV 2021
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag is daarmee vastgesteld. 5. Verslag Bondssecretaris over het jaar 2021 Er zijn t.a.v. het verslag geen vragen, op- of aanmerkingen.
6. Verslag Bondspenningmeester over het jaar 2021
Dhr. Verburg licht e.e.a. toe. Er zijn geen vragen, op- of aanmerkingen.
7. Verslag Kascontrolecommissie
De kascontrole commissie bestaat uit de heren Verkuijlen, Geenen en Kaptein. Eerstgenoemde voert het woord en deelt namens de commissie mede dat de conclusie zoals gepubliceerd duidelijk en correct is. Het volledige verslag is in te zien via het bondsbureau. De commissie stelt de vergadering voor om het hoofdbestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2021. De vergadering gaat daarmee akkoord.
8. Bespreking Begroting 2022 en voorstel tot contributieverhoging 2023 en 2024
Dhr. Verburg licht e.e.a. toe: er zijn zorgen v.w.b. de inflatie etc. Als voorbeeld schetst hij de papierprijs voor het maandblad: de kosten daarvan stegen alleen dit voorjaar al met meer dan € 1.000 per maand en zo zijn er meer prijsstijgingen te verwachten. Voorts geeft hij aan dat wij nu weliswaar een incidenteel positief resultaat hadden, maar het streven van het HB is om juist structureel een positief resultaat op de resultatenrekening te krijgen. Dat vraagt om structurele maatregelen zoals de contributieverhoging. Pagina 4 van 6 Dhr. Snijder voegt daaraan toe dat wij in de afgelopen 10 jaar bijna 10.000 leden verloren. In geld vertaald is dat een groot bedrag. Dhr. van Driel (ZH) complimenteert het HB met de begroting, maar heeft wel vragen: • Hij ziet de post “kosten ringen” op de begroting, maar die worden nu toch niet meer zelf gemaakt? Verburg antwoordt hem dat de bond die toch heus ook zelf in zal moeten kopen. • Van Driel vraagt zich af of de contributieverhoging na de coronaperiode e.d. wel op een gepast moment komt? Het HB is, met verwijzing naar bovenstaande, van mening dat e.e.a. nu onvermijdelijk is. • Wat doet de NBvV met een eventuele winst? Gezien een aantal activiteiten en daaraan verbonden risico’s zal de bond over reserves moeten beschikken. • Tenslotte vraagt Van Driel zich af of de mogelijkheid een Verspreid Lidmaatschap aan te gaan geen concurrentie met de eigen achterban is? Dhr. Snijder antwoordt hem dat onlangs de tekst op de website nog eens kritisch is bekeken en e.e.a. lijkt hem correct. Hij wijst er op dat wij ook de liefhebbers die niet georganiseerd willen zijn tegemoet zullen moeten komen. Dhr. van Hout (EL) vraagt zich af of financiële maatregelen die het voortbestaan van de bond moeten waarborgen überhaupt ter stemming moeten worden gebracht. Hij vindt dit een risico. Dhr. Snijder antwoordt dat de statuten dit voorschrijven. Dhr. zomer voegt daaraan toe dat de leden op basis van goede argumenten overtuigd zullen moeten worden: bij het niet aan nemen van dit soort voorstellen zijn ingrijpende maatregelen onvermijdelijk.
9. Bespreking Beleidsplan 2022 e.v.
Dhr. Snijder schetst de toekomst van het Nederlands Kampioenschap. Er zijn zorgen v.w.b. de kosten daarvan en de risico’s die veroorzaakt worden door de hedendaagse kijk op dierenwelzijn en ontwikkelingen rondom vogelgriep, corona etc. Er zijn een aantal belangrijke issues in de discussie hierover: • Gedacht wordt aan een openingsperiode van 3 i.o.v. 4 dagen. • Met de verhuurder loopt nu de afspraak dat er geen huurkosten zullen zijn bij een eventuele uitbraak van vogelgriep of coronamaatregelen. • Over het tijdstip van de show wordt nagedacht. De speciaalclubs en afdelingen staan niet te springen bij een vervroeging naar het begin van het seizoen. Toch moet er met bovenstaande risico’s rekening gehouden worden. • Er wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Dit is echter lastig i.v.m. gewenste openingstijden en tijdstippen, alsmede de wens om e.e.a. centraal in het land te kunnen houden. Dhr. Snijder licht de plannen rondom de tentoonstellingsagenda toe: bondsregels moeten in de visie van het HB geen keurslijf worden die creativiteit en organisatie in de weg staan. Derhalve past hier aanpassing van de reglementen om hiervoor ruimte te maken, bijvoorbeeld door TT-aanvragen via de districtsvoorzitters te versoepelen en veel verder vooruit te kunnen plannen. De Algemene Vergadering is het hiermee eens. Snijder geeft aan dat het HB dit via een traject met de Bondsraad zal oppakken.
10. Bespreking van de voorstellen van de afdelingen en de bond
Het voorstel m.b.t. de contributieverhoging is eerder in de vergadering uitgebreid besproken en toegelicht. Er zijn verder geen voorstellen. Pagina 5 van 6
11. Pauze met inleveren stemformulieren
12. Uitslagen stemmingen
De stemcommissie heeft zich over de uitgebrachte stemmen gebogen en deelt de volgende uitslagen mede:
Voorstel 1: verhoging bondscontributie voor twee jaar met 2 euro per jaar ingaande 2023 en 2024 Voor Tegen Uitslag 16.153 2.588 Het voorstel is hiermee aangenomen
Voorstel 2: herverkiezing Dhr. van Bennekom als hoofdbestuurslid Voor Tegen Uitslag 18.741 0 Het voorstel is hiermee aangenomen
Voorstel 3: verkiezing Dhr. Zomer tot bondsvoorzitter Voor Tegen Uitslag 18.741 0 Het voorstel is hiermee aangenomen Voorstel 4: verkiezing Dhr. Oudenampsen tot hoofdbestuurslid Voor Tegen Uitslag 18.741 0 Het voorstel is hiermee aangenomen
13. Benoeming bestuursleden en commissieleden •
Hoofdbestuur en overdracht voorzitterschap NBvV Met Dhr. Zomer als nieuwe voorzitter en Dhr. Oudenampsen als bestuurslid lijkt het hoofdbestuur compleet. Dhr. Snijder geeft echter aan dat Dhr. Mertens ziek is en daardoor helaas niet volledig inzetbaar is als hoofdbestuurslid (Dhr. Mertens licht dit vervolgens zelf toe). Het HB heeft daarom gemeend dat het een goede zaak is om een interim-bestuurder aan te stellen en wel in de persoon van Dhr. Berghouwer (helaas vandaag verhinderd). De Algemene Vergadering onderschrijft deze tijdelijke uitbreiding. Dhr. Zomer (nu bondsvoorzitter) dankt een ieder voor het in hem gestelde vertrouwen en schetst de uitdagingen die voor hem liggen. • Vertrouwenspersoon Dit is en blijft Dhr. Perdon. Pagina 6 van 6 • Tuchtcommissie In verband met zijn verkiezing tot bondsvoorzitter zal dhr. Zomer terugtreden uit de commissie. Op korte termijn zal gezocht worden naar een nieuw lid. • Geschillencommissie Dhr. Houwen stopt na 18 jaar. Hij wordt op gepaste wijze bedankt met bloemen en een speld voor Bijzondere Waardering. namens de KMV zal nu Dhr. Smit toetreden als lid. • Kascontrolecommissie Aftredend is Dhr. Verkuijlen. De commissie voor 2022 zal bestaan uit de heren Quist, Geenen en Kaptein, met als reserve Dhr. van Bakel.
14. Verslagen/mededelingen
Deze zijn digitaal aangeleverd en te vinden op de website. Namens de Bondsraad neemt Dhr. Burm (voorzitter) het woord. Allereerst neemt hij op gepaste wijze afscheid van de heren Konkelaar en Verkuijlen. Verder kan hij mededelen dat de Bondsraad een adviesorgaan is geworden en groeiende is in die rol.
15. Rondvraag
Dhr. Zomer kan nog mededelen dat Dhr. Oude Breuil na 26 jaar stopt als lid van de oorkondecommissie. Hij zal op een gepast moment worden bedankt voor zijn deskundigheid en inzet gedurende al die jaren. Zijn plaats zal worden ingenomen door Dhr. Strijdveen. Dhr. van Driel (ZH) vraagt naar een eventueel vervolg van de opleiding tot surveillant. Daar wordt nog over nagedacht. Va Driel kan melden dat district Zuid-Holland een handboek voor surveillanten heeft ontwikkeld.
16. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en sluit hij de vergadering om 12.30 uur.