Zie hieronder het inschrijfformulier en het TT-reglement.   Zo ziet het inschrijfformulier eruit. Deze formulieren liggen in het clubgebouw van VV Zanglust. Deze kunt u indien nodig op maandagavond ophalen.


Eventueel kunt u het inschrijfformulier ook via de mail ontvangen. Belt u dan even met Fred Horst 0575-514532.   


ÌNSCHRIJFFORMULIER                      NATIONALE TENTOONSTELLING  2023  

 Hazenberg 22 B  Brummen                  Sluiting inschrijving 25 september 2023

Georganiseerd door “De Edelzanger”


WEDSTRIJDKLASSE                                                         Naam:

Enkeling            x € 1,50 = €                                              Adres:

Stel                    x € 3,00 = €                                              Postcode:

Stam                  x € 6,00 = €                                              Woonplaats:

Catalogus         x € 2,00  = €                                             Telefoon:

                                                                                              Kweeknummer:

                                                                                              E-mail adres:

                              Totaal   €                                                Lid afdeling:

                                                                                              Bank/gironummer:

 

KLASSE

NUMMER       SOORT EN/OF KLEURSLAGVAN DE VOGEL ENKE   STEL   STAM RINGNR  BEDRAG.

                                                                                                      LING                            NR.          VERZEKERING

Raadpleeg bij invulling het vraagprogramma en vermeldt duidelijk de klassenummers alsmede de soort en/of de kleurslag van de vogels.

 

Ondergetekende verklaart dat de hiervoor vermelde inschrijving

zijn/haar eigendom is en hij/zij inschrijft onder de voor deze

tentoonstelling geldende bepalingen.

 

Datum: _________________________

 

 

Handtekening ____________________________


REGELEMENT NATIONALE TENTOONSTELLING  2023.

 

VOGELVERENIGING "DE EDELZANGER"BRUMMEN-DIEREN

 

De tentoonstelling wordt gehouden op 14 en 15 oktober 2023 in het clubgebouw op de Hazenberg 22 B te Brummen.

 

 

 1. Inzenden kunnen alle vogelliefhebbers van erkende bonden in Nederland.

 Inschrijven volgens het vraagprogramma en regelement van de N.B.v.V.  

 “Onze Vogels”of op internet:http//www.nbvv.nl

 De groepen 1, 29, 30, 31, en 32 van het vraagprogramma worden voor deze tentoonstelling niet gevraagd.

 

 1. Inschrijfformulieren dienen duidelijk en in volgorde van het vraagprogramma van de N.B.v.V. te worden ingevuld.

 

 1. Het inschrijfgeld bedraagd voor enkelingen €1,50 voor stellen €3,00 en voor stammen €6,00.

    Vogels in stel of stam doen niet mee als enkeling

 De catalogus a' €2,00 is voor iedere inzender verplicht.

   

 1. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk maandag 25 september 2023 in het bezit te zijn van onze TT secretaris

 de heer M.van Nykerken.Abr. Kuiperstraat 21  6971 CL Brummen  tel. 0575-565677 of   06-10453774.

e-mail: ijsselvallei@hotmail.com 

 **Na deze datum kunnen geen inschrijfformulieren meer worden geaccepteerd.

 

 1. Het inschrijfgeld dient gelijktijdig, dus uiterlijk 25 september 2023 te worden voldaan door overmaking op ons

 banknummer NL 02 RABO 0355 2146 01   t.n.v. vogelvereniging "De Edelzanger" met vermelding T.T. 2023.

 

 Ook bij het inbrengen van de vogels is er gelegenheid tot betaling.

 Indien men voor 8 oktober nog geen inbreng / afhaalkaart  heeft ontvangen, dient men zich in

 verbinding te stellen met de T.T. secretaris.

 

 1. De inschrijfformulieren worden verwerkt naar binnenkomst

 

 1. Als de handelswaarde van de vogels en kooien op het inschrijfformulier is vermeld zijn deze tijdens de TT verzekerd tegen brand en diefstal (bij braak)

 

 1. Zieke of gebrekkige vogels worden niet ingenomen, voor sterfte tijdens de tentoonstelling is het bestuur niet

verantwoordelijk.

 

 1. De vogels dienen te worden ingebracht in eigen, door de N.B.v.V. voorgeschreven kooien.

Voor groepen 27 en 28  is men verplicht grote kooien te huren a' €1.00 per stuk.

 

 1. Bij het inbrengen dienen de kooien te zijn voorzien van wit schelpenzand als bodembedekking ,uitgezonderd de

parkietachtigen in de universeelkooien, hiervoor mag men zaad als bodembedekking gebruiken, voor vruchteneters is het toegestaan om zowel schelpenzand als witte kattebakkorrels te gebruiken.

 

 1. De kooinummers dienen aan de voorzijde in het midden van de kooi te zijn aangebracht. Andere kenmerken zijn niet toegestaan. De kooien dienen van binnen wit en van buiten zwart te zijn.

De zaadbakjes en fonteintjes dienen wit te zijn.

 

 1. De kooien moeten tijdens het inbrengen voorzien zijn van volle zaadbakjes rechts van de kooi en lege

drinkfonteintjes links

 

 

 1. Het inbrengen van de vogels is op woensdag 11 oktober 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur.

De keuring vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023.

Grondvogels alleen insturen met geldige inentingspapieren.

 

 1. Prijzenverdeling:
 • Prijzen worden toegekend per groep en/of klasse met minimaal 5 vogels.
 • Bij 15 vogels of meer per groep en/of klasse, is de prijsverdeling goud-zilver-brons,

     mits er voldoende punten zijn behaald. Om voor goud in aanmerking te komen moet men min.90 pnt halen.

 • Op elke 3 stammen of stellen 1 prijs , voor goud moet men minimaal 360 pnt (stammen) of 181 pnt (stellen) hebben.
 • Kampioen enkeling: minimaal   90 pnt.
 • Kampioen stellen: minimaal 181 pnt.
 • Kampioen stammen: minimaal 360 pnt.
 • Aan vogels met 88 punten of lager worden geen prijzen toegekend.
 • Goud,zilver en brons voor de jeugd ongeacht het aantal punten.

 

** Als er in een groep minder dan hierboven aangegeven aantal vogels zijn ingeschreven dan vervalt deze

groep en deze groep kan dan bij een andere groep worden ingedeeld.

 

Open klasse vogels worden niet gevraagd.

 

 1. Kooien mogen niet van de stellingen worden genomen. Onregelmatigheden dienen direct aan het TT bestuur te worden gemeld.

 

 1. De openingstijden van de T.T. zijn:

Vrijdagavond    13  oktober     2023          opening        20.00 uur.

Zaterdag           14   oktober   2023  van   10.00 uur tot 18.00 uur.

Zondag            15   oktober   2023  van   10.00 uur tot 16.30 uur.

 

 1. Vogels afhalen op zondag 15 oktober 2023 vanaf 16.30 tot 18.00 uur, op vertoon van uw afhaalkaart.

 

 

 1. Deelnemers hebben vrij toegang tot de TT (op vertoon van de deelnemerskaart).

 

                                                                          ***************